SA Flag Beaded Lanyard Wide

Hand Beaded Lanyard in SA Flag Colours, SA Flag Beaded Lanyard Wide, made by Zulu beaders in Kwa Zulu Natal, South Africa

Code: SA Flag Beaded Lanyard Wide
Material: Bead